BORSA DE TREBALL TREBALLADOR/A FAMILIAR AL CONSELL COMARCAL DEL BAIX EBRE

jueves, 18 de abril de 2024

Termini obert fins 16.05.2024 Llistat provisional de persones admeses i excloses Ordre de puntuació definitiva

ANUNCI
Aprovació i de bases i convocatòria de proves per a la formació d’una borsa de
treball de TREBALLADOR/A FAMILIAR
El Ple del Consell Comarcal, en sessió de data 29 de juliol de 2022 , ha aprovat les bases
per a la formació d’una borsa de treball de TREBALLADOR/A FAMILIAR
El President del Consell Comarcal ha resol convocar les proves selectives, pel sistema de
concurs-oposició.
S'obre el termini de presentació de sol·licituds, que serà de 20 dies hàbils a comptar des
de l'endemà a la publicació de l’anunci de la convocatòria en el Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya.
Així mateix, s'adjunten les bases reguladores que regiran la convocatòria i el procés de
selecció:
Contra les presents bases, que posen fi a la via administrativa, es pot interposar
alternativament o recurs de reposició potestatiu, en el termini d'un mes a comptar des de
l'endemà a la publicació del present anunci, de conformitat amb els articles 123 i 124 de
la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions
públiques, o recurs contenciós-administratiu, davant el Jutjat del Contenciós-Administratiu
de Tarragona en el termini de dos mesos a comptar des de l'endemà a la publicació del
present anunci, de conformitat amb l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, de la
Jurisdicció Contenciós-Administrativa. Si s'optés per interposar el recurs de reposició
potestatiu, no podrà interposar recurs contenciós-administratiu fins que aquell sigui resolt
expressament o s'hagi produït la seva desestimació per silenci. Tot això sense perjudici
de què pugui exercitar qualsevol altre recurs que estimi pertinent. 

La secretària accidental,
Rosa Maria Solé Arrufat
Tortosa, 5 d’agost de 2022
Fecha: 2022.08.05
17:20:47 +02'00'

Llegiu  tota lal informació completa clicant els enllaços en blau: 

BASES REGULADORES

CONVOCATÒRIA

SOL·LICITUD


Comparteix aquest Notícia


Informació sobre Cookies

  • Aquest lloc web utilitza cookies pròpies i de tercers per recopilar informació que ajudi a optimitzar la seva navegació web.
  • No s'utilitzen cookies per recollir informació de caràcter personal.
  • Si continua navegant, considerem que accepta el seu ús. Pot obtenir més informació o conèixer com canviar la configuració, en la nostra Política de Cookies.