CONSELL COMARCAL DEL BAIX EBRE ANUNCI de convocatòria del procés selectiu per al COPATE

jueves, 15 de febrero de 2024

Selecció de personal per constituir una BORSA DE TREBALL d’OPERARI/ÀRIA DE L’ÀREA DE RESIDUS

CONSELL COMARCAL DEL BAIX EBRE
ANUNCI de convocatòria del procés selectiu per al CONSORCI DE POLÍTIQUES
AMBIENTALS DE LES TERRES DE L’EBRE -COPATELa Junta General del COPATE, va aprovar, en sessió ordinària duta a terme el 28 de juliol de
2021, les bases reguladores per a la selecció de personal per constituir una borsa de treball
d’OPERARI/ÀRIA DE L’ÀREA DE RESIDUS.
La Presidència del COPATE ha resolt convocar el procés selectiu i donar trasllat d’aquestes
bases al Consell Comarcal del Baix Ebre perquè dugui a terme les proves selectives del
procés per cobrir les places que queden vacants per jubilació, baixes per malaltia, per
maternitat, vacances i altres situacions o per assumir temporalment nous serveis.
Per Resolució de la Presidència 2024-0063 de data 6 de febrer de 2024 s’ha resolt convocar
les proves selectives per a la constitució d’una nova borsa de treball de personal operari per
a l’Àrea de residus del Consorci de Polítiques Ambientals de les Terres de l’Ebre d’acord amb
les bases aprovades per la Junta General del COPATE.
El termini per presentar sol·licituds serà de 15 dies naturals comptats a partir del dia següent
al de la publicació d’aquest anunci al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona.
BASES REGULADORES DE LA SELECCIÓ DE PERSONAL PER INTEGRAR-SE A LA
BORSA DE TREBALL DE PERSONAL DE L’ÀREA DE RESIDUS DEL COPATE
1. Condicions i requisits que han de reunir els aspirants:
a) Estar en possessió del títol de graduat escolar o graduat en educació secundària
obligatòria o equivalent.
Si es tracta d’un títol obtingut a l’estranger, cal disposar de l’homologació corresponent
del Ministeri d’Educació, Cultura i Esport.
b) Estar en possessió de certificat de nivell elemental de català (certificat B1) de la
Direcció General de Política Lingüística o alguna de les titulacions equivalents d’acord
amb el Decret 152/2001, de 29 de maig, sobre avaluació i certificació de coneixements
de català (modificat pel Decret 3/2014, de 7 de gener de 2014) i l’Ordre VCP/491/2009,
de 12 de novembre, pel qual es refonen i actualitzen els títols, diplomes i certificats
equivalents als certificats de coneixement de català de la Direcció General de Política
Lingüística (modificada parcialment per l’Ordre VCP/233/2010, de 12 d’abril). Així
mateix, és d’aplicació el Decret 161/2002, d’11 de juny, sobre l’acreditació del
coneixement del català i l’aranès en els processos de selecció de personal i de provisió
de llocs de treball de les administracions públiques de Catalunya.
Cas que no es pugui acreditar documentalment el nivell de català establert, l’aspirant
haurà de realitzar una prova de català.
c) Els/les aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola i no siguin originaris/àries de
països en què el castellà sigui llengua oficial hauran d’acreditar posseir coneixements
de llengua castellana de nivell intermedi o nivell B2.
L’acreditació d’aquest coneixement es realitzarà mitjançant la superació d’una prova o
Butlletí Oficial de la Província de Tarragona | Data | CVE | | https://dipta.cat/ebop/ 2024-01245 Pàg. 1-7 15-02-2024
exercici, o presentant un dels documents que s’indiquen a continuació:
- Certificat conforme han cursat la primària i/o la secundària i/o el batxillerat a l’Estat
espanyol.
- Diploma d’espanyol (nivell intermedi o nivell B2) que estableix el Reial decret
1137/2002, de 31 d’octubre, o equivalent, o certificació acadèmica que acrediti
haver superat totes les proves dirigides a l’obtenció d’aquest.
- Certificat d’aptitud en espanyol per a estrangers expedit per les escoles oficials
d’idiomes.
d) Posseir el permís de conduir vehicles de la classe B.
2. Funcions principals del lloc de treball i desplaçaments:
Les tasques associades al lloc de treball de peó de l’àrea de residus, sobre el qual es
constituirà la borsa d’interinitat són, en general les següents:
• Seguir les ordres de la direcció de l’àrea de residus i de la cap de les instal•lacions de Mas
de Barberans.
• Realitzar tasques de tractament de residus, moviment de màquines.
• Coordinar-se i col•laborar amb la resta de personal de l’àrea de residus, així com tenir en
compte les seves indicacions i informar de tot allò que sigui d’interès per al seguiment del
servei.
• I, en general, altres de caràcter similar que li siguin atribuïdes.
3. Desenvolupament del procés selectiu
3.1. Prova coneixement de llengües:
3.1.1 Llengua catalana:
Consisteix en una prova de coneixements de llengua catalana, que consta de dues parts:
Primera part. Consisteix en un exercici escrit on s’avaluaran els coneixements pràctics de
llengua catalana, mitjançant preguntes sobre aspectes lingüístics.
Segona part. S’avaluarà l’expressió oral amb una conversa.
La durada màxima d’aquesta prova serà determinada per la Comissió de valoració i el resultat
de l’exercici serà d’APTE/A o NO APTE/A.
Queden exempts/es de la seva realització els/les aspirants que acreditin documentalment, fins
al moment de realització d’aquesta prova, estar en possessió del nivell elemental de català
(certificat B1) o superior de la Direcció General de Política Lingüística, o titulació equivalent, i
es consideraran com a aptes/as.
3.1.2 Llengua castellana:
Només en el cas d’aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola i que no siguin
originaris/àries de països en què el castellà sigui llengua oficial. Consisteix en una prova de
coneixements de llengua castellana, en què els/les aspirants hauran de realitzar un exercici
que consistirà en una redacció de 100 paraules, com a mínim, i a mantenir una conversa amb
membres de la Comissió. La qualificació de la prova serà APTE/A o NO APTE/A i caldrà
obtenir la qualificació d’APTE/A per a participar en el procés selectiu.
Butlletí Oficial de la Província de Tarragona | Data | CVE | | https://dipta.cat/ebop/ 2024-01245 Pàg. 2-7 15-02-2024
Resten exempts/es de la realització d’aquesta prova els/les aspirants que acreditin
documentalment, fins al moment de la realització d’aquesta prova, estar en possessió dels
coneixements de llengua castellana de nivell intermedi o nivell B2.
3.2. Prova de coneixements de les funcions del lloc de treball:
Aquesta prova es divideix en dues parts:
a) La primera part consisteix en la realització d’un test de 10 preguntes amb tres respostes
alternatives, i relacionat amb les funcions del lloc de treball.
La forma de puntuació de l’exercici és la següent:
- 1 punt per resposta correcta
- (-) 0,25 per resposta incorrecta
- 0 per sense resposta o resposta anul•lada
La durada d’aquesta prova serà determinada per la comissió de valoració.
La valoració d’aquest exercici és de 0 a 10 punts, i s’ha d’obtenir un mínim de 5 punts per a
superar-lo.
b) La segona part consisteix en la realització d’un exercici pràctic relacionat amb les funcions,
atribucions i comeses pròpies del lloc de treball objecte de la convocatòria, quedant a judici
de la Comissió el seu contingut, característiques i forma de realització.
En aquest exercici es valoren les habilitats i destreses de les persones aspirants en
tasques pròpies del lloc de treball.
La durada màxima d’aquest exercici serà determinada per la Comissió de valoració.
La valoració d’aquest exercici és de 0 a 10 punts, i s’ha d’obtenir un mínim de 5 punts per
a superar-lo.
Només les persones aspirants que superin la primera part d’aquesta prova (test) podran
continuar amb la realització de la segona part (pràctic). Cas de no superar la primera part,
el resultat final serà de NO APTE/A.
El resultat final de la prova de coneixements de les funcions del lloc de treball serà la mitjana
dels dos exercicis.
Cas que no es pugui fer la mitjana per no superar un dels dos exercicis amb un mínim de 5
punts, el resultat final serà de NO APTE/A.
3.3. Valoració de mèrits:
3.3.1 Entrevista (màxim 3 punts):
La Comissió de Valoració efectuarà una entrevista per competències per determinar la
idoneïtat de la persona aspirant així com per valorar l’experiència en tasques pròpies del lloc
de treball. Es valorarà el treball realitzat en funció dels informes acreditatius de les activitats i
projectes desenvolupats.
Butlletí Oficial de la Província de Tarragona | Data | CVE | | https://dipta.cat/ebop/ 2024-01245 Pàg. 3-7 15-02-2024
3.3.2 Antiguitat (màxim 3 punts):
a) Es computen els serveis efectius prestats en administracions públiques, a raó de 0,20
punts per any complet de serveis, o fracció mensual que proporcionalment li
correspongui. El temps de serveis prestats simultàniament només s’ha de computar
una vegada.
b) Altres treballs realitzats en empreses privades, sempre que siguin en llocs relacionats
amb el que es convoca. A raó de 0,10 punts per any complet o fracció mensual que
proporcionalment li correspongui.
No es computen els serveis prestats simultàniament amb d’altres igualment al•legats.
L’antiguitat en serveis prestats a l’administració pública i/o empresa privada s’ha d’acreditar
mitjançant certificat de la vida laboral del sol•licitant estès per la Tresoreria General de la
Seguretat Social. En el cas de treballs a una administració pública s’acompanyarà, a més a
més, un certificat expedit per l’Administració pública on s’hagin
prestat els serveis; i en el cas de treballs a l’empresa privada s’acompanyarà, a més a més,
contractes de treball o fulls de nòmina o qualsevol altre mitjà que acrediti la naturalesa dels
serveis prestats.
3.3.3. Formació i perfeccionament (màxim 2 punts):
Es valora l’assistència als cursos, jornades i seminaris de formació, d’especialització o de
perfeccionament, en funció de la seva homologació o nivell acadèmic i de la relació amb les
funcions pròpies del lloc de treball que es convoca, o amb habilitats que aquests llocs
requereixen: prevenció de riscos laborals, carnets per a la conducció de maquinària específica
i altres relacionats amb el sector dels residus.
3.3.4. Titulacions acadèmiques addicionals (1 punt):
Les titulacions acadèmiques oficials, quan siguin rellevants per al lloc de treball a proveir, es
valoren en funció dels coneixements requerits, competència i especialització d’aquests llocs.
No es valoren com a mèrits les titulacions acadèmiques de nivell inferior que siguin
necessàries per assolir-ne altres de nivell superior que es puguin al•legar com a requisit o com
a mèrit.
A efectes d’equivalència de titulació, només s’admeten les reconegudes pel Ministeri
d’Educació, Cultura i Esport amb caràcter general i vàlides a tots els efectes.
Pel títol de batxiller, formació professional de segon grau o equivalent...........................1 punt
3.3.5. Coneixements de la llengua catalana (1 punt):
Es valoren els certificats de llengua catalana de la Direcció General de Política Lingüística o
alguna de les titulacions equivalents d’acord amb el Decret 152/2001, de 29 de maig, sobre
avaluació i certificació de coneixements de català (modificat pel Decret 3/2014, de 7 de gener
de 2014) i l’Ordre VCP/491/2009, de 12 de novembre, per la qual es refonen i actualitzen els
títols, diplomes i certificats equivalents als certificats de coneixement de català de la Direcció
General de Política Lingüística (modificada parcialment per l’Ordre VCP/233/2010, de 12
d’abril).
Certificat de nivell intermedi de català (B2) o superior ......................................................1 punt
Butlletí Oficial de la Província de Tarragona | Data | CVE | | https://dipta.cat/ebop/ 2024-01245 Pàg. 4-7 15-02-2024
4. Presentació de sol•licituds
Cal presentar una instància, segons model normalitzat de sol•licitud d’admissió juntament amb
el currículum vitae i documentació acreditativa dels requisits i dels mèrits al•legats per les
persones aspirants mitjançant fotocòpia simple al Registre General del Consell Comarcal del
Baix Ebre.
L’esmentada documentació ha de presentar-se dins el termini de presentació d’instàncies
llevat de l’acreditació del nivell de llengua catalana i/o castellana si escau que pot presentarse fins el moment de la realització de la prova de català i/o castellà si s’escau.
5. Terminis de presentació
Termini de presentació de sol•licituds: Des de l’endemà de la publicació de l’anunci de la
convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província fins al termini establert a l’anunci.
6. Llista d’admesos i exclosos
Finalitzat el termini de presentació de sol•licituds, la llista d’admesos i exclosos es farà pública
mitjançant la seva exposició en el tauler d’anuncis del COPATE i al web:
http://www.copate.cat.
Per a més informació podeu trucar al telèfon 977 70 70 45, de 9 a 14 hores o consultar la web
del COPATE: www.copate.cat.
Règim de recursos:
- Recurs contenciós administratiu, en el termini màxim de 2 mesos des de l’endemà 

d’aquesta publicació, davant del Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona.
- De manera alternativa i potestativa, recurs de reposició, en el termini màxim d’1 mes
des de l’endemà d’aquesta publicació, davant del President del Consorci.
7. Comissió de valoració
La Comissió de valoració es constituirà de la manera següent:

Presidència
Titular: Secretaria General
Suplent : TAG
Vocals
Titulars:
Director de l’àrea de residus
Tècnic de l’àrea de residus
Oficial de residus
Suplents:
Tècnic de l’àrea de residus
Tècnic d’assistència tècnica
Butlletí Oficial de la Província de Tarragona | Data | CVE | | https://dipta.cat/ebop/ 2024-01245 Pàg. 5-7 15-02-2024
Oficial de residus
Secretaria:
Titular: Administrativa secretaria
Suplent: Administrativa intervenció
La Comissió de valoració està facultada per resoldre els dubtes o les discrepàncies que
s’originin durant el desenvolupament del procés de selecció.
8. Funcionament i puntuació de la borsa i relació dels aspirants.
8.1.- El resultat final del procés serà la suma de les puntuacions obtingudes. En cas d’empat,
la comissió de valoració podrà proposar la realització de proves o entrevistes
complementàries per a resoldre’l.
8.2.- La comissió de valoració farà pública la relació dels candidats per ordre de puntuació, i
elevarà a Presidència per a la seva aprovació. Els candidats que s’incloguin en la borsa,
restaran a l’espera de ser cridats pel Consell Comarcal, per ordre de puntuació, quan es
produeixi la necessitat de contractació temporal. La duració d’aquesta borsa serà de dos anys.
S’intentarà la comunicació fins a un màxim de tres vegades al telèfon que ens hagin facilitat
durant la jornada laboral, entre les 08:00 h i les 15:00h.
L'interessat haurà de manifestar la seva acceptació o no acceptació La renúncia a ocupar el
lloc de treball, la impossibilitat de contactar amb el candidat, o la manca de manifestació
habiliten al COPATE a la crida del següent en l’ordre.
S’entendrà com a renúncia la manifestació verbal de no acceptar la oferta, excepte que el/la
treballador/a renuncií per causa degudament justificada i així ho sol•liciti per escrit al COPATE.
8.3. El funcionament de la borsa serà dinàmic, d’acord amb els següents supòsits:
• Per a la contractació se seguirà l’ordre de puntuació, excepte en cas de renuncia o
situació excepcional de l’aspirant, prèviament informada. L’aspirant que renuncií a una
crida, passarà a ocupar el lloc següent.
• En cas de segona renuncia, l’aspirant passarà a ocupar l’últim lloc de la llista d’espera.
• En cas de tercera renuncia, l’aspirant causarà baixa de la llista d’espera.
També quedarà exclosa de la borsa la persona que prèviament hagi treballat en aquesta
categoria i existeixi un informe negatiu.
9. Vigència i convocatòries
Les presents bases aprovades seran vigent mentre no s’acordi la seva modificació o
derogació.
La Presidència del COPATE està facultada per tal de convocar les proves selectives que
correspongui a fi de poder disposar sempre d’un nombre d’efectius que permetin tenir
garanties de cobrir les diferents situacions de necessitat de personal que es vagin produint.
Butlletí Oficial de la Província de Tarragona | Data | CVE | | https://dipta.cat/ebop/ 2024-01245 Pàg. 6-7 15-02-2024
La qual cosa es fa pública per a coneixement general.

La qual cosa es fa pública per a coneixement general.
Tortosa, 12 de febrer de 2024
La Secretària accidental,
Rosa Maria Solé Arrufat


Comparteix aquest Notícia


Informació sobre Cookies

  • Aquest lloc web utilitza cookies pròpies i de tercers per recopilar informació que ajudi a optimitzar la seva navegació web.
  • No s'utilitzen cookies per recollir informació de caràcter personal.
  • Si continua navegant, considerem que accepta el seu ús. Pot obtenir més informació o conèixer com canviar la configuració, en la nostra Política de Cookies.